Новини

Новини

Какво е лазерно рязане?

Дата: 11.09.2018

Лазерното рязане е иновативна, високо ефективна технология за рязане и обработване на различни видове материали, благодарение на която могат да бъдат произведени висококачествени продукти за кратък период от време. Наименованието „лазер”, което се е наложило за упоменаването на този метод на рязане всъщност е акроним на „усилване на светлината чрез принудително излъчване” - Lіght Аmрlіfісаtіоn Ѕtіmulаtеd Еmіѕѕіоn Rаdіаtіоn.

Kакво представлява праховото боядисване?

Дата: 29.08.2018

Праховото боядисване е популярен процес за нанасяне на полимерни покрития с високи защитни, антикорозионни и декоративни свойства. Методът е разработен през 50 - те години на XX век в Германия, а през 60 - те години се появява технологията за електростатично прахово боядисване. Създаването на тази технология идва в отговор на увеличените изисквания за опазване на околната среда и от желанието да се увеличи качеството на покритията.

Дата: 28.08.2017

eu flag

МЕТАЛ ИН ЕООД е бенефициент по Проект „Подобряване на енергийната ефективност в Метал Ин ЕООД”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.
Общата стойност на проекта е 1 148 431.00 лв., от които 589 282.56 лв. европейско и 103 991.04 лв. национално съфинансиране.
Кратко описание, цели и очаквани резултати по проекта:
Проектът е насочен към подобряване на енергийната ефективност в Метал Ин ЕООД.
Чрез проекта предприятието ще осъществи инвестиция в ново производствено оборудване, чрез която ще съкрати енергията и времето за изработване на метални детайли, необходими за производството на системи за паркиране на велосипеди и ще увеличи значително производствения капацитет на крайния продукт. Проектът предвижда също така въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, която има за цел да спомогне за подобряване на енергийните характеристики на процесите и системите в производството, да оптимизира използването и потреблението на енергията и да допринесе за подобряване на енергийната ефективност в предприятието.
Изпълнението на проектните дейности ще позволи оползотворяване на реалните възможности пред фирмата за намаляване на енергийната интензивност на производствения й процес чрез:
- намаляване консумацията на енергия за единица продукция
- реализиране на енергийни спестявания в предприятието и намаляване на разходите за производство
- намаляване на емисиите на парникови газове и ориентация към по-екологосъобразно производство
Проектът допринася също така за подобряване на ресурсна ефективност в производствения процес чрез намаляване количеството използвана суровина за единица продукция.
В резултат на проекта Метал Ин ЕООД ще подобри енергийната ефективност на своето производство чрез въвеждане на енергийно ефективни мерки за намаляване на енергийната консумация.

Дата: 10.05.2016

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Във връзка с изпълнение на договор за БФП BG16RFOP002-2.001-0178-C01 по проект Комплексна инвестиция в металообработващи машини с цел разширяване на производството на части за хидравличното машиностроене в Метал Ин ЕООД по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020, публикувам:

Документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана” с предмет:

„Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на металообработващи машини по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1. Линия за дисково рязане на тръби и пръти – 1 брой

Обособена позиция 2. Линия за прахово боядисване – 1 брой

Обособена позиция 3. Фреза за петосна обработка на корпусни детайли – 1 брой

Обособена позиция 4. Хидравличен абкант със CNC управление – 1 брой”

Краен срок за приемане на офертите: 11 часа на 18.05.2016г.

Документация:

Tender doc_Metal In_pdfmetalini


Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени. В процес на въвеждане е система за управление на качеството ISO 9001:2000.