Какво представлява миг - маг и виг заваряването?

Какво представлява миг - маг и виг заваряването?

Заваряване се нарича вид технологичен процес, чрез който се получават неразглобяеми монолитни съединения. Този процес се прилага много широко в промишлеността, строителството, автомобилостроенето и в други отрасли, тъй като металните елементи, които се получават посредством заваръчна дейност са с по-лека и проста конструкция в сравнение с конструкциите, за съединението на които е използвана друг вид връзка.

Към момента методите и разновидностите, които се прилагат за заваряване са доста, но най-популярните са основно два:„миг - маг” и „виг” заваряване.

Какво представлява миг - маг и виг заваряването?


Какво представлява миг - маг и виг заваряването?

И двата начина на заваряване се прилагат в защитена газова среда. Разликите идват оттам, че виг заваряването се извършва с помощта на нетопящ електрод, докато при миг - маг това се случва с топящ се електрод.

Ще разгледаме поотделно двата метода на заваряване, за да видим по-ясно разликите в технологичния процес.

Заваряване с виг метод

Най-общо казано, виг заваряването се извършва посредством електрическа дъга и в защитена среда, при което се използва нетопящ се допълнителен материал (електрод).

Електродите, които се използват са обикновено или от чист волфрам или от волфрам, легиран с итрий, лантан или други добавки.

Защитената среда обикновено е чист аргон (99,98%), аргон + кислород или технически хелий.

Принцип на виг заваряване

При този начин се използва дъгово заваряване, като дъгата се възпроизвежда между електрода и изделието, което ще бъде обработвано. Захранването на дъгата може да бъде с постоянен или променлив ток.

Използването на постоянен ток при виг метода на заваряване може да се прилага за всички метали, без алуминий, магнезий или техни сплави. Дъгата, която се получава при използване на постоянен ток се е със силно горене и по-добра концентрация на топлината върху обработвания метал.

Тъй като при този вид заваръчна дейност е нужно дъгата да стопи метала, заваръчния метод се прилага най-често за заваряване на изделия с не по-голяма дебелина от 4 - 5 мм.

Виг заваряването може да бъде извършено ръчно или механизирано. При ръчното заваряване горелката се държи в едната ръка, а допълнителния елемент (електрода) в другата, докато при механизираното - горелката и телта се преместват автоматично.

Освен това заваряването може да бъде извършено без допълнителен материал или с допълнителен материал (волфрамов електрод или тел).

Допълнителните материали, които се използват при виг метода за заваряване се определят според вид на тока, който се използва, като при заваряване с постоянен ток електродите, които се използват са волфрамови с допълнителни съставки, докато при заваряване с променлив ток се използват чисти волфрамови електроди.

Какво представлява миг - маг и виг заваряването?


Предимства:

· Чрез този метод на заваряване могат да бъдат обработени всички видове метали;

· Качеството на заварките е много високо;

· При заваряването не се образуват пръски и шлаки, което означава, че заварените елементи не се нуждаят от последваща обработка за отстраняване на неравностите;

· Виг методът може да бъде прилаган във всички пространствени положения и позиции.

Недостатъци:

· Този начин на заваряване е по-слабо продуктивен, тъй като работи на ниски скорости и от това каква ще бъде производителността му зависи доколко е квалифициран заварчика;

· Възможно е да възникне топлинна деформация на заварявания детайл, което да доведе до значителни изкривявания на крайния продукт;

· Здравината и качеството на заварката зависят от квалификацията и уменията на заварчика.

Приложение:

Този метод на заваряване намира много широко приложение не само в промишлеността, но и често е предпочитан метод на заваряване на метали в домашни условия.

ВИГ заваряването е разработено в средата на миналия век за нуждите на авиацията и първоначално защитният газ, който е бил използван бил технически хелий.

Методът има различни наименования в различните страни, като международното му название е

· TIG -T = Tungsten, I = Inert, G = Gas.

· В България се нарича ВИГ - В = Волфрам, И = Инертен, Г = Газ,

· в САЩ - GTAW - G = Gas T = Tungsten A = Arc W = Welding

· в други европейски страни се нарича WIG - WIG - W = Wolfram I = Inert G = Gas.

В началото споменахме, че за да разберем по-ясно разликите между основните методи на заваряване, трябва да разберем какво представлява миг - маг и виг заваряването.

Затова продължаваме с разглеждането на втория метод на заваряване, а именно миг - маг заваряване

Заваряване чрез миг - маг метод

Тук е мястото да направим малко уточнение…

Когато заваряването се извършва в защитена среда от инертен газ, тогава методът се нарича „миг”, а когато защитния газ си взаимодейства с метала, заваряването се нарича „маг”.

Миг - маг заваряването се осъществява с топящ електрод. По време на работа заваръчната дъга се възпламенява между топящия се електрод и заваряваното изделие като целия процес отново се извършва в среда от защитен газ.

Защитният газ, който може да бъде използван при миг - маг е аргон, въглероден диоксид или друга газова смес. Допълнителният материал, който се използва при този метод на заваряване може да бъде с различен химичен състав, в зависимост от метала, който ще бъде заваряван.

Разликата между виг и миг - маг метода е, че докато при виг заваряването допълнителният материал най-често се подава под формата на електрод, то при миг - маг заваряването се използва електрод под формата на тел, навит на ролка, която се подава към заваръчния апарат.

Другата основна разлика между двата метода е, че миг - маг заваряването може да бъде извършено механизирано, роботизирано или полумеханизирано.

Принцип на миг - маг заваряване

При миг - маг методът на заваряване електрическата дъга се възпламенява между топящия се електрод (навита на рокли тел) и заварявания метал. Силата на тока, който се подава към миг - маг апарата е с голяма плътност (100 - 400 A/mm2), което създава благоприятни условия за по-голяма производителност при този метод на заваряване.

Силата на тока, който се подава към заваръчния апарат се регулира посредством превключвател, а телта се подава със скорост, която да отговаря на вида и дебелината на металния елемент, който е заваряван.

Интересното при този вид заваряване е, че топящият се електрод играе ролята и на носител на електрическата дъга, и на заваръчен материал.

Предимства на миг - маг метода на заваряване

· Чрез този метод на заваряване могат да бъдат реализирани таванни и вертикални заварки с високо качество и прецизност;

· Заваръчните шевове са гладки, чисти и без шупли;

· С миг - маг метода са възможни всякакви видове заварки, включително точкуване на метални елементи с различна дебелина и размери (от детайли с много малки размери, до ламарина с дебелина над 0,6 мм.);

· Производителността на миг - маг е много по-висока в сравнение с виг метода;

· Повреме на заваряването загряването на обработвания елемент е сведено до минимум, което позволява с миг - маг да бъдат заварявани метални детайли без опасност от деформация.

Недостатъци:

Такива трудно могат да бъдат открити предвид факта, че независимо от вида на заваръчната дъга, този метод показва много по-добри резултати в сравнение с всички останали методи на заваряване.

Все пак, като недостатък може да се посочи, че тъй като методът работи в защитена среда и с инертен газ, фактори като вятър, течение и други оказват влияние върху процеса на заваряване. Затова и миг - маг може да се прилага само в закрити помещения или на места, които са на завет.

Приложение:

Миг - маг заваряването намира много широко приложение буквално навсякъде - от химическата промишленост, машиностроенето, автомобилостроенето, до изграждане на тръбопроводи и ремонти и заваръчни дейности в домашната работилница.

Какво представлява миг - маг и виг заваряването?


Накратко разгледахме въпроса какво представлява миг - маг и виг заваряването и се надяваме да сме били полезни както за професионалните заварчици, така и за тези, които тепърва искат да се занимават със заваряване на метални конструкции.

В заключение можем да кажем, че и двата метода на заваряване имат своите предимства и недостатъци, но и миг - маг и виг заваряването намират много широко приложение във всички области на промишлеността и битовите нужди.

Освен тази два популярни методи за заваряване, интерес представляват и още няколко метода, най-използван в домашни условия от които е ММА или т. нар. ръчно заваряване на метал. Разбира се има и лазерно и роботизирано заваряване и още много други методи, които се използват за заваряване на по-специфични метални конструкции.

Стандарти и безопасност

Без значение от метода на заваряване обаче е задължително да се спазват нормите и стандартните в заваряването, които съдържат инструкции за начините, по които трябва да бъде извършвана заваръчната дейност. В нормите и стандартите за заваряване са посочени определения и ограничения на процедурите, които могат да бъдат извършвани със заваръчна техника. Посочени са и общите европейски стандарти и правилата за безопасност, които трябва да се спазват.

Мерките за безопасност при извършване на заваръчни дейности също не са за подценяване, тъй като при неправилна работа със заваръчните апарати инциденти не са изключени.

Задължително е при заваряване заварчика да използва специална маска, тъй като електрическата дъга отделя много силна светлина и ултравиолетова радиация, което може да доведе до увреждане на очите на заварчика.

Освен със специални очила или маска, заварчикът трябва да бъде оборудван и с предпазно облекло, тъй като понякога при заваряването се отделят искри, които ако полепнат по дрехите на работника могат да предизвикат изгаряне по дрехите и кожата.

Кожените ръкавици също са задължителни поради гореизброените причини.

Ако заваряването се извършва в закрити помещения, то те трябва да бъдат добре вентилирани, за да могат да отвеждан заваръчния дим извън работната площадка/помещението.


Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.