„МЕТАЛ ИН“ ЕООД е краен получател по проект „Технологична модернизация в предприятието“


„МЕТАЛ ИН“ ЕООД е краен получател по проект № BG-RRP-3.004-0156-C01 „Технологична модернизация в предприятието“, който се изпълнява по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Програмата за икономическа трансформация (ПИТ) към Националния план за възстановяване и устойчивост - с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU.


Общата стойност на проекта е 1 396 675.00 лв., от които безвъзмездно финансиране: 698 337.50 лв. европейско финансиране чрез инструмента NextGenerationEU. Проектът е с обща продължителност 12 месеца, датата на стартиране на проекта е: 10.04.2023 г.


В подкрепа на основната икономическа дейност под КИД 2599, по проекта ще бъдат придобити: CNC Файбър лазерна машина за рязане на листов метал (1 бр.) и 5-осен обработващ център (1 бр.), които чрез цифровизация на процесите по рязане и фрезоване на сложни метални компоненти и разширяване капацитета на тези основни процеси в производството, ще разширят цялостния производствен капацитет.


Целите на процедурата, относими към повишаване ефективността на производствените процеси, по-висока производителност, намаляване производствените разходи, оптимизация на производствената верига, създаване на условия за растеж и развитие на предприятието чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на капацитета, без нанасяне значителни вреди на околната среда, ще се постигнат чрез изпълнението на проекта. Инвестицията по процедурата е напълно съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда.


“Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз –

NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от

„МЕТАЛ ИН“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че

тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД на ПИТ към МИР.“


Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.