Фрезоване - описание на процеса и машини

Фрезоване - описание на процеса и машини

Фрезоването е един от главните процеси за обработка на метали, посредством рязане на повърхнини от различни материали. Характерни за процеса са високата произодителност и бързина на обработка, затова и набира все по-голяма популярност.

Фрезоването намира широко приложение в металургическата промишленост. Използва се за механична обработка на равнинни, обемни или неравни повърхности, а също така и за изработка на прави и винтови канали.

Как работи фрезоването?

Фрезоване - описание на процеса и машини

Процесът по фрезоване включва отнемане на определено количество материал от повърхността на детайла, който подлежи на обработка. Той се подава към режещ инструмент, който се върти около оста си, който се нарича именно фреза.

Фрезата обикновено има режещи ръбове. Когато е в процес на работа, всеки един оделен режещ ръб на фрезата отнема от материала. Но тъй като тези ръбове са много на брой и се въртят с голяма скорост, съответно обработката на детайла се изпълнява изключително бързо.

Фрезоване - описание на процеса и машини

Процесът на рязане се изпълнява чрез главно въртеливо движение, което се изпълнява от инструмента. Това подавателно движение се предава към заготовката. В най-честите случаи то е праволинейно, но може да бъде и въртеливо,наречено също каруселно фрезоване.

При процеса на фрезоване се изпълняват няколко подавателни движения. Например по време на фрезоване на винтов канал се осъществяват две подавателни движения: праволинейно и въртеливо. Когато се осъществява нарязване на зъбите на зъбни колела/зъбофрезоване има два вида специални движения-делителни и обхождащи.

Технологичните възможност на машините за фрезоване зависят от вида на машината за фрезоване. Всеки вид машина за фрезоване има свои индивидуални характеристики и предназначения за изпълнението на различни по вид операции.

Определящ фактор за броя на функционалностите на дадена машина е видът на конструкцията, нивото на точност на работа, техническите характеристики на цировото управление на дадената машина за фрезоване.

Машините за фрезоване могат да бъдат изработени само от един материал, а носещата и режещата им част да бъдат от различни материали, които са запоени заедно. Но те могат да бъдат направени и от различни запоени заедно материали. Те могат да са съединени посредством обикновени крепежни елементи като болтове и винтове.

Видове фрезови машини и за каква операция са предназначени

Конзолни фрезови машини

Предназначени за обработка на външни и вътрешни фасонни повърхнини, нарязване на зъбни колела и резба, прорязване на прави и винтови канали.

Безконзолни фрезови машини

Създадени са да изършват обработка на детайли с големи габарити. Този вид фрезови машини работят с челни фрези. Предимството при тях е,че имат висока стабилност на своята основа, колона и маса.

Оборудвани са със маховик на вретеното, чиято фукция е да намалява ударните натоварвания и липса на равномерност на въртене на вретеното. Подходящи са за операции като фрезоване, нарязване на резба, разстъргване, пробиване, зенкероване, райбероване.

Каруселни фрезови машини

Тяхното предназачение е да обработват повърхнини на щамповани, ковани и лети заготовки посредством челно фрезоване. Тъй като при този вид машини за фрезоване процесът на обработка е непрекъснат, може да се постигне голяма производителност.

Надлъжно-фрезови машини

Тяхното предназначение е обработката на плоскости на детайли големи габарити, които имат цилиндрични и челни фрези. Детайлите, които се произвеждат са основно част от серийното и масовото производство. Този вид фрезови машини могат да извършват обработка от две или три страни. По вид се делят на еднотойкови и двустойкови.

Копирни фрезови машини

Имат приложение в обработката на щампи,матрици, кокили, пресформи,както и други форми,които имат сложна пространствена форма.

Шлицофрезови и резбофрезови машини

Използват се в обработката на външни и вътрешни резби на цилиндрични и конусни детайли. Резбите подлежащи на обработка от този вид фрезови машини се делят на метрични и полови.

Предимства на фрезоването

Фрезоване - описание на процеса и машини

Едно от главните предимства на фрезоването като технология е възможността да се извършват голям брой металообработващи операции. Резултатът от работата с машини за фрезоване са повърхности с правилна геометрична форма.

Фрезоването предлага редица технологични възможности, което го прави прдпочитана технология.

Машините за фрезоване, освен работа с висока бързина, имат и висока точност на работа и стават все по-предпочитан метод на обработка на детайли в индустрията.

Другото главно предимство на машините за фрезоване е, че имат висока производителност и тях се работи бързо и лесно. Употребата на модерни режещи материали за фрезите ни дава възможност да обработваме материали, които са закалени с висока твърдост.

Фрезовите машини от бързорежеща стомана могат да осъществят голяма производителност в производството при условие че се комбинират с машина, която да достига същата скорост. Изборът на фрезова машина трябва да е съобразен с това какви материали искаме да обработваме. Обработката на материали с висока твърдост например произвежда повече топлина.

Затова ако искаме да обработваме материали с по-голяма твърдост, то трябва да изберем фрезови машини, които да са предназначени за подобна работа.

Фрезоването намира широко приложение в редица функции:

обработка на равнинни и фасонни повърхнини

за прорязване на прави и винтови канали с различен профил

за отрязване и други операции

С какво оборудване се извършва фрезоването?

Фрезоването се извършва на металорежещи машини наречени фрезови с помощта на режещи инструменти – фрези. Високата производителност на фрезите се базира най-вече на наличието на голям брой режещи зъби и приложението на твърдосплавни инструментални материали.

С помощта на фрезоването можем да постигнем висока точност на обработката. Тя е в границите на 8-11 клас и грапавината на обработените повърхнини влиза в интервала Rа(10÷0,63)µm.

Какви видове биват фрезовите машини?

Съществува разнообразие от фрезови машини в зависимост от вида на операциите по обработка на детайли. Фрезовите машини се характеризират по някои основни признаци. По вид се делят на хоризонтални и вертикални.

По форма на зъбите

Острозаточени и затиловани – този вид фрези имат кръгови, винтови и задни повърхнини

По форма на повърхнините

Машините за фрезоване имат различни форми на повърхнините, където се намират режещите зъби.

Те биват:

цилиндрични

челни

челно-цилиндрични

дискови

конусни

червячни

профилни.

Те също се делят на подгрупи в зависимост от функцията, за която са предназначени. Например дисковите се делят на двустранни и тристранни, модулни, ъглови (за фрезоване по предварително зададен ъгъл ), канални (подходящи за обработка на канали в заготовки и изделия от чугун и стомана).

По предназначение

По своето предназначение фрезите биват такива с общо предназначение (за плоски, стъпални и други повърхнини) и такива със специално предназначение, които са походящи за обработка на профилни, винтови и други видове повърхнини.

С общо предназначение са надлъжно-фрезовите машини, каруселните, конзолните,безконзолните, а в категорията а машини със специално предназначение влизат зъбофрезоващи, копиращите, резбофрезоващите и други.

По начин на установка

По вид на своята установка фрезоващите машини биват дорникови и опашкови.


Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.